Informacija tėveliams

Kaip sužinoti, kiek reikia mokėti už darželį

Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas kvitai yra pateikiami el. svetainėje: https://svietimas.vilnius.lt/ arba https://darzelis.vilnius.lt/ . Nurodytoje svetainėje reikia prisijungti prie darželių informacinės sistemos „Mano darželis“.

Mokesčio už vaiko išlaikymą tvarkos aprašas.

Vilniaus lopšelio-darželio „Bitutė“ informavimo dėl vaiko lankymo (nelankymo) vidaus tvarkos aprašas

Tėvai, turintys paskyras, gali prisijungti ir matyti kvitus. Tėvai, kurie neturi susikūrę paskyrų, kvitus gali matyti prisijungę per elektroninius valdžios vartus: http://www.epaslaugos.lt/.

Taip pat galima kreiptis į grupės auklėtojas, kurios duos jums popierinį kvito variantą.


Kaip sumokėti už darželį per internetinę bankininkystę

Informacija mokantiems per AB SEB banką, AB Swedbank banką, AB Luminor DNB banką.

Informacija mokantiems už darželį per AB Šiaulių bankas, DanskeBank bankus: 
Darant pavedimą nereikia nurodyti įmokos kodo
Mokėtojo kodą privalu nurodyti mokėtojo identifikacijoje. Mokėjimo paskirtyje užrašykite vaiko vardą, pavardę ir darželio pavadinimą (Vilniaus lopšelis-darželis „Bitutė”).


Informacija dėl mokesčio skaičiavimo karantino metu. 

 • Jei grupei taikoma izoliacija dėl sąlyčio su asmeniu, kuriam diagnozuota COVID-19, tokiu atveju neskaičiuojamas mokestis nei už maitinimą, nei už ugdymą.
 • Jei vaikas yra saviizoliacijoje dėl kitų šeimos narių, tokiu atveju mokestis už maitinimą nemokamas, už ugdymą – mokamas.
 • Jei visam darželiui Administracijos direktoriaus įsakymu taikomas infekcijų plitimą ribojantis režimas, tokiu atveju neskaičiuojamas mokestis nei už maitinimą, nei už ugdymą.

Už vaikus, kurie turi galimybę likti namuose ir nelankyti įstaigos karantino laikotarpiu, mokestis už maitinimą nemokamas, už ugdymą – mokamas.


Atsižvelgdami į tėvų ir įstaigų vadovų užklausas dėl Mokesčio tvarkos, Vilniaus miesto savivaldybė tekia išaiškinimą dėl nuostatų, keliančių daugiausiai klausimų:

 • Aprašo 11.2.5 p. nustatyta, kad: „Mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu vaikas nelanko įstaigos dėl tėvų (globėjų) darbo pagal kintantį darbo grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius, taip pat darbo nuotoliniu būdu, pateikus iš darbovietės pažymą bei darbo grafikus, kuriuose būtų nurodytas darbo nuotoliniu būdu dienų skaičius, o užsiimančių individualia veikla – verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos.“ Siekiant pasinaudoti teise nemokėti už maitinimą, turi būti pateikta darbovietės pažyma bei darbo grafikai, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius, arba darbovietės pažyma bei darbo grafikai, kuriuose būtų nurodytas darbo nuotoliniu būdu dienų skaičius.  Pažymėtina, kad minėta norma nereikalauja pateikti viso darbo kolektyvo grafiko: galima daryti išrašą, neteiktinų duomenų dalį uždengti ir pan. Nuotolinio darbo grafikus taip pat turi pateikti ne tėvai, o darbdavys. Atitinkami dokumentai turi būti pateikti iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos.
 • Aprašo 11.2.5 p. nustatyta, kad tėvai, užsiimantys individualia veikla, turi pateikti verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą.

Dėl verslo liudijimo. VMI prie LR FM viršininko 2002-11-21 įsakymu Nr. 333 patvirtinta  pavyzdinė Verslo liudijimo forma (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AD0234636A7A/asr ). Verslo liudijime, be kitų duomenų, nurodomi veiklos vykdymo laikotarpiai. Būtent šiais duomenimis ir turite vadovautis bei esant poreikiui prašyti pateikti naują verslo liudijimą.

Dėl individualios veiklos pažymos. Individuali veikla nėra siejama su konkrečiu laikotarpiu. Patvirtintoje formoje (nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.02751F0D07EC/asr ) pažymima, nuo kada asmuo verčiasi individualia veikla.

 • Aprašo 11.2.11 p. nurodo, kad mokestis už vaiko maitinimą gali būti nemokamas, dėl kitų priežasčių, jeigu vaikas nelanko įstaigos 3 ir daugiau dienų, tėvams (globėjams) pateikus prašymą įstaigos nustatyta tvarka. Darželio nelankymas pateisinamas tėvams nurodžius kitą priežastį (pvz., motinystės, tėvystės atostogas ar pan.) ir įstaigos nustatyta tvarka informavus ugdymo įstaigą pateikiant prašymą. Mokestis už ugdymą yra skaičiuojamas.
 • Aprašo 11.1 p., numato, kad mokestis už vaiko maitinimą nemokamas, jeigu šeima gauna socialinę pašalpą pagal Vilniaus miesto socialinės paramos centro pateiktas pažymas. Tėvai klausia, ar gali pasinaudoti mokesčio lengvata, pateikę Vilniaus rajono ar kito miesto socialinės paramos centro pažymas. Nurodome, kad siekiant pasinaudoti lengvata, turi būti pateikta tik Vilniaus miesto socialinės paramos centro pažyma.

Rinkliavos darželiuose praeitis.

Lopšelyje-darželyje maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir Vaikų maitinimo organizavimo Vilniaus lopšelyje-darželyje „Bitutė“ tvarkos aprašu.

Maistas kasdien gaminamas lopšelio-darželio „Bitutė“ virtuvėje. Vaikai maitinami 4 kartus per dieną. Maisto tiekėjai yra UAB „Handelshus“, UAB „Sanitex“ ir UAB „Žemaitijos pienas“, UAB „Avanta“, UAB „Laukesta“, UAB „Litbana“.

Vykdomos „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimo“ programos.

Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaryti darželio perspektyviniai valgiaraščiai 15 dienų su apskaičiuota paros maisto raciono energetine verte.

1 savaitė 2 savaitė 3 savaitė

2021 – 2024 m. m.

 1. Asta Girnienė – pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Kiškučių“ gr.,
 2. Aleksandras Bogdevičius – „Žvirbliukų“ gr.,
 3. Virginija Bogdanova – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams,
 4. Agneta Aškinytė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Nykštukų“ gr.,
 5. Irina Fedorovičienė – „Gandriukų“ gr.,
 6. Ramunė Valaitienė – „Šokliukų“ gr.,
 7. Ramutė Levutė Zapereckienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja „Viščiukų“ gr.,
 8. Vaiva Lapienė – „Pelėdžiukų“ gr.
 1. Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba atlieka mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimą ir skiria specialiąją pagalbą.

Vaikus registruoja tėvai (ar globėjai) telefonu (8 5) 2650908.

Atvykdami į VPPT tėvai (ar globėjai) turi atsinešti:

 • Vaiko gimimo liudijimo kopiją,
 • Išrašą iš medicininių dokumentų,
 • Išrašą iš Vaiko raidos centro (jei lankėsi anksčiau).
 • Neįgalumo pažymėjimo kopiją ( jei vaikas turi negalią).

Mokyklos Vaiko gerovės komisija pateikia:

 • Sutikimą (6 priedas),
 • Pažymos dėl pirminio įvertinimo (5 priedas) kopiją,
 • Atliekant pakartotinį vertinimą VPPT, Pasiekimų aprašo (3 priedas) kopiją.

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas ir specialiojo ugdymo skyrimas atliekamas vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1775 „Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo” (Žin., 2011, Nr.122-5769).

 1. VPPT logopedai, specialieji pedagogai bei psichologai konsultuoja Vaiko gerovės komisijos narius, pedagogus ir tėvus specialiojo ugdymo, vaikų problemiško elgesio, įtraukiojo ugdymo organizavimo klausimais. 
  Registruotis telefonu (85) 2650908.
 1. VPPT specialistai skaito paskaitas, organizuoja vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, atvejų aptarimo grupes.

Informaciją apie renginius pranešame elektroniniu paštu. Norėdami užtikrinti efektyvų darbą,  ribojame dalyvių skaičių. Norinčius dalyvauti, kviečiame registruotis iš anksto.

 1. Kalbėjimo ir kalbos sutrikimų turinčių vaikų sąrašus tvirtina bei konsultuoja vyr. logopedė Aušra Baublytė trečiadieniais nuo 14 iki 16 val.

KAIP ELEKTRONINIU BŪDU PATEIKTI VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMUS

 1. Prisijunkite prie esveikata.lt ir ten sugeneruokite abiejų pažymėjimų peržiūros kodus (vaiko sveikatos pažymėjimas iš šeimos gydytojo ir vaiko sveikatos pažymėjimas iš odontologo.) Sugeneruotus kodus nukopijuokite. Kaip sugeneruoti peržiūros kodus galite paržiūrėti žemiau.
 2. Eikite į svietimas.vilnius.lt ten pasirinkite „Ikimokyklinis ugdymas“ tada pasirinkite „Mano darželis“, prisijunkite ir savo paskyroje rinkitės:
  1. „Pažymos“
  2. „Pridėti e. pažymą“
  3. įklijuokite nukopijuotą pažymėjimo peržiūros kodą į laukelį „Pažymos sugeneruotas kodas“
  4. „Išsaugoti“.

Pakartokite pažymos pridėjimą su vaiko sveikatos pažymėjimu iš odontologo.

KAIP SUGENERUOTI PAŽYMOS PERŽIŪROS KODĄ

Portale www.esveikata.lt prisijungęs vaiko tėvas ar mama gali sukurti Vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą.

 • Naudojant pažymos peržiūros kodą galima parsisiųsti e. sveikatos portale saugomą, medicininės pažymos PDF dokumentą.
 • Vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodą galima sukurti tik kai gydytojo pasirašytos abi Vaiko sveikatos pažymėjimo dalys.
 • Sukurti pažymos peržiūros kodą gali ir sveikatos priežiūros specialistas, kuris turi teisę į pažymos peržiūrą ir teisę sukurti pažymos peržiūros kodą

Vaiko tėvui ar mamai sukurti pažymos peržiūros kodą galima įvykdžius žemiau išvardintus žingsnius:

 1. Prisijungti prie www.esveikata.lt portalo.
 2. Pasirinkti srityje Pažymos opciją Visos pažymos.
 3. Atidaryti Vaiko sveikatos pažymėjimo, kuriam norima sugeneruoti peržiūros kodą, peržiūros langą.
 4. Pasirinkti Sukurti pažymos peržiūros kodą.

5.  Pasirinkti Tęsti veiksmą.

Sistema sugeneruoja naują pažymos peržiūros e. sveikatos portale kodą, kuris parodomas atnaujintame medicininės pažymos peržiūros lange.

 

KAIP PERŽIŪRĖTI VAIKO SVEIKATOS PAŽYMĖJIMĄ PAGAL PAŽYMOS PERŽIŪROS KODĄ?

Norint atsisiųsti Vaiko sveikatos pažymėjimą, naudotojui nereikia prisijungti prie E. sveikatos portalo, tačiau turi būti tenkinamos šios sąlygos:

 • Naudotojui žinomas / pateikiamas Vaiko sveikatos pažymėjimo peržiūros kodas.
 • Naudotojui žinoma / pateikiama vaiko, kuriam išrašyta pažyma, gimimo data.

Norėdamas atsisiųsti Vaiko sveikatos pažymėjimą, naudotojas turi atlikti šiuos veiksmus:

 1. Viešajame e. sveikatos portale www.esveikata.lt pasirinkti sritį Pacientams, tuomet pasirinkti opciją Peržiūrėti pažymą.

2. Peržiūrėti pažymą puslapyje įvesti pažymos peržiūros kodą ir paciento, kuriam buvo išrašyta pažyma, gimimo datą.
3. Įvedus duomenis, paspausti mygtuką Peržiūrėti.

Sistema parodo naudotojui Vaiko sveikatos pažymėjimo du PDF dokumentus (I ir II pažymos dalis), pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu. Naudotojas gali peržiūrėti dokumentus ir išsisaugoti juos savo
kompiuteryje.

„Tėvų linija“: pasitarkite su psichologu tiek kartų, kiek reikia

Visiems tėvams kartais reikia pasitarti dėl vaikų ir paauglių elgesio, savijautos ar tarpusavio santykių. Vaikai ir paaugliai dažnai ką nors iškrečia, ne visuomet pavyksta su jais susikalbėti ar suprasti elgesio priežastis. Neretai suaugusieji nežino, kaip reaguoti ar nusiraminti, jaučiasi blogais tėvais.

„Visos šeimos susiduria su sunkumais. Niekam nepavyksta išvengti įtemptų situacijų ir stiprių emocijų ar abejonių dėl savo kaip tėvų elgesio. Tikrai visiems kyla klausimų, kaip geriau pasielgti ir reaguoti. Labai svarbu nelikti vieniems ir pasikalbėti su patikimu artimuoju ar pasitarti su psichologu”, – sako Paramos vaikams centre veikiančios „Tėvų linijos“ vadovė, psichologė Jūratė Baltuškienė.

Ypatingai tai aktualu, neslūgstant COVID-19 sukeltai pandemijai, kuri turi stiprią neigiamą įtaką šeimų, auginančių vaikus, emocinei savijautai. Profesionalūs „Tėvų linijos“ psichologai yra pasirengę tėvams, įtėviams, globėjams padėti įveikti įvairius psichologinius sunkumus, kurie kyla šeimose dėl karantino apribojimų, nerimo dėl sveikatos ar finansinių įsipareigojimų.

„Kai neaišku, ką daryti, tiek kasdienėje situacijoje, tiek susidūrus su rimtais sunkumais, svarbu žinoti, kad profesionalūs psichologai ir jų pagalba yra pasiekiama visiems Lietuvos tėvams. Mat „Tėvų linijos“ psichologai pataria ir konsultuoja nemokamai telefonu. Išsisaugokite kontaktuose „Tėvų linijos“ numerį 8 800 900 12 ir skambinkite pasitarti tiek kartų, kiek reikia”, – rekomenduoja J.Baltuškienė.

Nei skambučių skaičius, nei jų trukmė „Tėvų linijoje“ neribojama, o pokalbiai – anoniminiai. Pasikalbėti su psichologu galima dar tą pačią dieną pirmadieniais–penktadieniais 9–13 val. ir 17–21 val.

Nemokamai pasitarti galima visais klausimais, susijusiais su vaikų ir šeimos psichologiniais sunkumais, rūpesčiais, tarpusavio santykiais, savijauta ir pan. Tuomet, kai tėvams ar vaikams sukyla stiprios emocijos ir sunku susivaldyti arba reikia palaikymo, norisi išsikalbėti, pasidalinti rūpesčiais. Taip pat jeigu kyla klausimų, kaip derėtų pasielgti konkrečioje situacijoje.

„Tėvų linija“ – Paramos vaikams centro įgyvendinamas projektas, finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.

Daugiau informacijos – www.tevulinija.lt

– – –

Apie Paramos vaikams centrą

Tai nevyriausybinė organizacija, nuo 1995 m. teikianti psichologinę, socialinę, teisinę pagalbą šeimoms ir vaikams, išgyvenantiems psichologinius sunkumus. Vykdomos programos: „Big Brothers Big Sisters“, „Antras žingsnis“, „Vaikystė be smurto“, Pozityvi tėvystė“, „Tėvų linija“.

2021 m. lapkričio 17 d.

Dėl socialinės paramos mokiniams 2022-2023 m. m.

Aktuali informacija dėl socialinės paramos mokiniams 2022-2023 m. m. pateikiama paspaudus šią nuorodą:

https://vilnius.lt/lt/sveikata-ir-socialiniai-reikalai/socialine-parama-mokiniams-2022-2023-mokslo-metais/

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo aplinkos skyrius atkreipia dėmesį, kad naujiems mokslo metams nelieka pašto dėžutės sis.ukraina,  visi pareiškėjų prašymai dėl socialinės paramos mokiniams gali būti pateikiami šiais būdais:
– el. būdu www.spis.lt;
– atvykus į klientų aptarnavimo centrą Konstitucijos pr. 3 (I a.);
– prašymą atsiuntus paštu, Kauno g. 3, Vilnius;
– dėl maitinimo mokiniams organizavimo kreipiantis į įstaigos administraciją.

Skip to content