Paslaugos

  • Įstaigos parengta ir įgyvendinama „Ikimokyklinio ugdymo programa“ atliepia „Ikimokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas” (2015 m.), Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“. Programos prioritetinės kryptys – meninis-estetinis ir sveikos gyvensenos ugdymas. 

  • Įgyvendinama „Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“, kurios pagalba laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdomas aktyvus, savimi ir savo gebėjimais pasitikintis, stiprią pažinimo motyvaciją turintis vaikas.Vilniaus lopšelio-darželio „Bitutė“ priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas.

  • Įgyvendinama „Vaikų sveikatinimo programa“, kurios pagrindinis tikslas – siekti holistinio požiūrio į vaikų sveikatą, organizuojant įvairiapusišką sveikatinimo veiklą įstaigoje taip sudarant prielaidas tolesniam sėkmingam vaiko ugdymuisi mokykloje. 

  • Įgyvendinama „Integruota olimpinio ugdymo programa“, skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams. Tikslas – per sportą laiduoti sveikos, harmoningos, laisvos, stiprią pažinimo motyvaciją turinčio vaiko asmenybės raidą, siekiant įtraukti įstaigos bendruomenės narius į sporto sąjūdį, paskatinti gyventi aktyviai ir sveikai, įskiepyti kilnaus elgesio sporte ir gyvenime principus. 

  • Įgyvendinama programa „Zipio draugai“, kurios tikslas – siekiant geresnės emocinės vaikų savijautos, padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Dar vaikystėje įgiję šių gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje, bet ir paauglystėje bei suaugę. Programa skirta 5 – 7 metų vaikams. 

  • Įgyvendinama emocinio intelekto programa „Kimochis” (japonų k. kimochi reiškia „jausmas”), padedanti vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir išmokti spręsti keblias socialines-emocines situacijas. Kimočiai – žaislai, išreiškiantys jausmus ir ugdantys vaikų savigarbą, pasitikėjimą savimi ir emocinį intelektą. Būdami kartu, kiekvienas patenkam į kitų asmeninę erdvę – AŠ darau didžiulę įtaką mums. Ką reikia padaryti, kad būtų gera visiems kartu dirbti, žaisti ir draugauti.
  • Nuo 2020 m. rudens pradedama ilgalaikė programa „Žaidimai moko: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kompetencijų ugdymas per įvairias veiklas“.

 Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją dėl viruso COVID-19, būrelių veikla laikinai nevykdoma. 

Pagal ugdytinių tėvelių pageidavimus ir vaikų poreikius įstaigoje organizuojamas papildomas vaikų ugdymas:

– KREPŠINIO TRENIRUOTĖS, kurių metu vaikai patiria daug džiugių pergalės akimirkų, dalyvauja įvairiuose renginiuose, analogo neturinčiame Europoje darželių čempionate bei perima populiarios sporto šakos įvaldymo paslaptis.

Treneris Ervinas Stankevič, tel.nr. 860187206.  El. paštas: ervinasst@gmail.com

– MUZIKOS STUDIJA:

Muzikos studija „AKOR“ suburia 4 -7 metų vaikus, mylinčius dainą, šiuolaikinį ritmą, draugus bei norinčius tapti artistais bei „žvaigždėmis“. Vadovė Girda Čeikuvienė, tel. nr. 867117810

– ROBOTIKA:

Robotikos akademijos užsiėmimuose  ugdomos modernios vaikų kompetencijos, naudojant pažangias šiuolaikines priemones. Darbas komandoje, socialiniai įgūdžiai, problemų identifikavimas ir sprendimas, kritinis mąstymas, kartu su polinkiu mokytis suformuoja  modernaus ateities žmogaus profilį.

Daugiau informacijos apie būrelį – robotikosakademija.lt.

Skip to content