Apie mus

Lopšelis-darželis „Bitutė“ duris atvėrė 1982 m. sausio 27 d. Jis, kaip namų židinio ugnis, šildo ir teikia pasitikėjimo, bendravimo džiaugsmą. Tai moderni, šiuolaikiška, atvira partnerystei ugdymo įstaiga.

– 11 mokytojų turi mokytojo kvalifikacinę kategoriją

– 10 mokytojų turi vyr. mokytojo kvalifikacinę kategoriją

– 4 mokytojai turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją

Ugdymo procesas yra nuoseklus, atliepiantis vaiko ir šeimos poreikius.
Lopšelyje-darželyje vykdomas ankstyvasis, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas. Vaikai sėkmingai brandinami mokyklai. Teikiama logopedo ir psichologo pagalba.

Vizija

Lopšelis-darželis „Bitutė“, esantis Šeškinės mikrorajone – moderni, šiuolaikiška, atvira partnerystei ugdymo įstaiga. Institucijos kultūrinis įsipareigojimas – tenkinti klientų (tėvų ir vaikų) poreikius, naudojant tautines tradicijas, priemonių, metodų ir ugdymo sistemų visumą. Užtikrinti individualybės raidą ir plėtrą nevaržant pasirinkimo laisvės. Aukštas pedagoginės kultūros bendruomenės ir tėvų lygiavertiškumas. Palanki darželio psichologinė atmosfera, demokratiški bendruomenės narių tarpusavio santykiai. Fizinė ir dvasinė vaiko sveikata – investicija į ateitį.

Misija 

Ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaiga garantuojanti kokybišką ugdymą, tenkinanti vaiko prigimtinius, socialinius, pažintinius poreikius ir laiduojanti socializaciją besikeičiančioje visuomenėje. Svarbiausias ugdymo principas – saugus, mąstantis, laisvas, iniciatyvus, kūrybingas ir atsakingas vaikas.

Filosofija

Vaikas – unikalus gamtos reiškinys, tėvų, pedagogų, visos visuomenės ir saviauklos kūrinys ir jo ugdymo dėsniai yra gerai suprantami tik tiems, kurie išsamiai juos nagrinėja, gilinasi, ieško, nuolat tobulėja, perima patirtį, atsinaujina. Pažinti vaiką, jo organizmą nėra lengva, tačiau kasdien stebint, laikantis paprastų, bet tikslių gamtos dėsnių, sveikos gyvensenos ir higienos kultūros, – vaiko gyvenimą galima padaryti pilnavertį, džiaugsmingą ir laimingą.
Tada kiekviena diena tėvams teiks džiaugsmą, laimę, o vaikystės pedagogams – pasitikrinimą ugdymo rezultatais, gera vaikų savijauta, džiugia nuotaika ir žvalumu.

Prioritetai 2020 – 2021 m. m. 

  1. Priešmokyklinio ugdymo kokybės gerinimas. Dalijimasis gerąja patirtimi.
  2. Fizinio aktyvumo stiprinimas, kūrybiškumo, naujų ugdymo galimybių taikymas lauko erdvėse.
  3. Ankstyvojo amžiaus vaikų higienos/savitvarkos įgūdžių ugdymas darželyje, jų svarba šiuolaikiniame kontekste.
GRUPĖ MOKYTOJAI DIRBANTYS PAGAL IKIMOKYKLINIO/PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA
„Ežiukų“ grupė Dalia Rimšienė Vyr. mokytoja
Tatjana Simonovič Vyr. mokytoja
Mokytojo padėjėja – Stanislava Barauskienė
„Viščiukų” grupė Ramutė – Levutė Zapereckienė Vyr. mokytoja
Juzefa Skunčikienė Mokytoja metodininkė
Mokytojo padėjėja – Eglė Vaitelytė
„Nykštukų” grupė Agneta Aškinytė Vyr. mokytoja
Mokytojo padėjėja Gražina Voroncovienė
„Aitvariukų” grupė Irina Kudarauskienė Vyr. mokytoja
Valentina Širvinskienė Mokytoja
Mokytojo padėjėjaLina Makutonovič
„Skruzdėliukų” grupė Dalė Žąsinaitė Vyr. mokytoja
Inga Vičkienė Mokytoja
Mokytojo padėjėja – Raima Lenkevič
„Pelėdžiukų” grupė Vaida Bureikienė Mokytoja metodininkė
Oksana Kananavičienė Vyr. mokytoja
Mokytojo padėjėja – Olga Novikova
„Šokliukų” grupė Jurga Umbražiūnienė Vyr. mokytoja
Ugnė Vasiliauskaitė Mokytoja
Mokytojo padėjėja – Jūratė Olenkovičienė
„Drugelių” grupė Nijolė Zlatkauskienė Mokytoja metodininkė
Eglė Grigaravičienė Mokytoja metodininkė
Mokytojo padėjėja – Marija Pavlova
„Boružėlių“ grupė Žydrūnė Raginytė Mokytoja
Daiva Galinienė Mokytoja
Mokytojo padėjėja Sandra Ambrasienė
„Gandriukų“ grupė Virginija Lukoševičienė Mokytoja
Jūratė Raginytė Mokytoja
Mokytojo padėjėja – Ilona Sudnikovič
„Žvirbliukų“ grupė Jurga Vasilevskienė Mokytoja
Inga Kogodovskaja Vyr. mokytoja
Mokytojo padėjėja – Rasita Stankevičienė
„Kiškučių” grupė Asta Girnienė Mokytoja metodininkė
Inga Kogodovskaja Mokytoja
Mokytojo padėjėja – Vilma Skruolienė
MOKYTOJAI KVALIFIKACINĖ KATEGORIJA
Meninio ugdymo pedagogas Girdutė Čeikuvienė Mokytoja
Neformaliojo ugdymo pedagogas (fiziniam ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lavinimui) Gediminas Bražionis Mokytojas
Psichologė Liana Sapegina 4 kategorija
Logopedė Zita Bilotaitė Pedagogė
Mokytojo dirbančio pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą padėjėjas
(su SUP turinčiais vaikais)
Tamara Gobienė,

Jolita Bernotaitė

Mokytojo padėjėja

Patikslinta informacija:

8 – mokytojo kvalifikacinė kategorija
11 – vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija
5 – mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

Vizija

Inovatyvus, smalsus, atviras, žalias darželis, kurio siekis – ugdymo(si) sėkmę patiriantis vaikas, veikiantis saugioje ir palaikančioje aplinkoje.

Misija

Prasmės, atradimų ir asmenybės ūgties siekianti švietimo įstaiga, teikianti kokybiškas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, telkianti bendruomenę iššūkių įveikimui, aplinkos ir ugdymo turinio modernizavimui.

Vertybės

Pagalba – įtraukti, o ne atsitraukti.
Tapatumas – pasididžiavimas vieta, kurioje esu.
Pasitikėjimas – tu gali!
Kūrybiškumas – iššūkius vertinu kaip galimybę savo sėkmei kurti.
Pagarba – sau ir šalia esančiam.
Atsakomybė – už žodį, veiksmą, poelgį, aplinką.

2023 – 2027 m. Strateginio plano tikslai ir uždaviniai

Strateginio plano tikslai
 1. Inovatyvaus ugdymo plėtojimas.

 

2. Vaikų fizinės ir emocinės sveikatos stiprinimas.

 

3. Įstaigos patalpų ir lauko erdvių modernizavimas, racionaliai panaudojant finansavimą.
Uždaviniai
1.1.   Aktualizuoti ugdymo turinį, pritaikyti prie šiuolaikinių realijų, taikant šiuolaikines technologijas.

1.2.   Taikyti STEAM metodiką kaip perspektyvų būdą paveikti vaikų pasiekimus.

1.3.   Skatinti pedagogų asmeninį augimą, telkti bendruomenę į veiklią, bendradarbiaujančią ir besimokančią organizaciją.

2.1.  Ugdyti socialiai, emociškai augų ir fiziškai aktyvų vaiką, motyvuotą sveikai gyventi.

2.2.  Stiprinti personalizuotą integralųjį ugdymą.

2.3.  Gilinti žinias apie psichohigieną, analizuojant neigiamų veiksnių įtaką mokytojo darbo kokybei, siekiant išvengti psichinio nepatogumo ir pervargimo būsenų.

 

3.1. Kurti šiuolaikišką, saugią, vaiko judėjimo poreikius atitinkančią aplinką.

3.2. Atnaujinti vidaus erdves diegiant IKT ir kitas priemones, kuriant estetišką ir inovatyvią aplinką.

3.3.   Kurti netradicines tvarias edukacines lauko erdves, skatinančias vaiką aktyviai veikti ir tyrinėti.

Skip to content