Laisvos darbo vietos

Konkursą skelbia: Vilniaus lopšelis-darželis „Bitutė“, (savivaldybės biudžetinė įstaiga), Paberžės g.20, 07145 Vilnius, tel.: (8 5)  246 3303, (8 5)  246 3171; . Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190031797.

Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti (1 etatas) Pareigybės lygis – A (A2).

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pobūdis:

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Bitutė“ nuostatai, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašas, vidaus darbo tvarkos taisyklės, pareigų pasiskirstymas.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

 • organizuoja pedagoginio personalo darbą, vykdo pedagoginės veiklos stebėseną ir priežiūrą, koordinuoja įstaigos veiklos vertinimą ir įsivertinimą;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant lopšelio-darželio strateginį, metinės veiklos ir ugdymo planus, teikia siūlymus ruošiant įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus, organizuoja parengtų dokumentų svarstymą ir derinimą, rengia įstaigos mėnesio veiklos planą;
 • organizuoja, ugdymo programų rengimą, inicijuoja individualių, specialiųjų ugdymo programų įgyvendinimą, vertinimą ir atnaujinimą;
 • koordinuoja Vaiko gerovės komisijos veiklą;
 • analizuoja ir vertina vaikų ugdymo (si) pasiekimus ir pažangą, jų atitikimą individualios brandos rodikliams;
 • teikia metodinę pagalbą pedagogams, analizuoja ugdomąją veiklą reglamentuojančius dokumentus, kontroliuoja jų vykdymą, rengia statistinių duomenų ataskaitas;
 • koordinuoja lopšelio-darželio metodinę veiklą, kaupia metodinės veiklos medžiagą, organizuoja metodinius renginius lopšelyje-darželyje ir Vilniaus mieste;
 • rūpinasi personalo karjera (skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui);
 • inicijuoja naujų ugdymo (si) technologijų ir strategijų diegimą;
 • siekia kaitos, kartu su kitais bendruomenės nariais puoselėja įstaigos kultūrines tradicijas;
 • bendradarbiauja su pedagogais, ugdytinių tėvais ir kitais bendruomenės nariais, koordinuoja darbo grupių, komandų veiklą, organizuoja tėvų švietimą;
 • atsako už ugdytinių, pedagogų ir įstaigos veiklos duomenų banko tvarkymą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;
 • organizuoja pedagoginės veiklos tyrimus, juos apibendrina, aptaria su lopšelio-darželio bendruomene;
 • rūpinasi ugdymo priemonių poreikiu, saugojimu;
 • sudaro pedagogų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus;
 • supažindina pedagogus su pareigybių aprašymais, rūpinasi naujai priimtų pedagogų adaptacija;
 • atlieka edukacinių aplinkų, pedagoginių sąlygų gerinimo analizę, planuoja reikalingų priemonių įsigijimą;
 • vykdo kitus Lopšelio-darželio direktoriaus teisėtai jam pavestus būtinus darbus, deleguotas vadybines funkcijas, susijusias su direktoriaus pavaduotojo ugdymui veikla;
 • pavaduoja direktorių jo atostogų, komandiruotės ar ligos

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: 

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų nepertraukto pedagoginio darbo stažą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;
 • mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
 • mokėti bent vieną užsienio kalbą;
 • būti išklausius profesijai ar veiklos sričiai privalomus mokymus teisės aktų nustatyta tvarka ir turėti tai patvirtinančius dokumentus;
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis;
 • išmanyti įstaigos veiklos organizavimą, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesą reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, dokumentų rengimo taisykles ir gebėti juos taikyti praktiškai;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
 • gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Privalumai:

 • privalumai nurodomi pretendento nuožiūra.

Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
 • pretendento anketą, užpildytą pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ir savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedą;
 • kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas;
 • rekomendaciją (atsiliepimus) iš ankstesnio darbdavio (jeigu tokią turi).

Dokumentų pateikimo būdas:

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse. Apie dokumentų pateikimą pretendentas praneša tą pačią dieną skambučiu arba elektroniniu laišku (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną (iki 2021-04-15).

Konkursas numatomas: iki 2021-05-14

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia direktorė Sigita Dailydienė, kontaktiniai tel.: (8 5)  246 3171, (8 5)  246 3303 el. paštas info@bitute.vilnius.lm.lt

Konkurso direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Pretendento anketa

Skelbimo įvadas :
 Mokomoji kalba – lietuvių

Siūlomas darbo krūvis: 1,0 etatas

Darbo sutartis – neterminuota

 

Pareigos: Ikimokyklinio ugdymo mokytojas
Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį
Reikalavimai: 1.       Aukštasis universitetinis/neuniversitetinis išsilavinimas edukologijos srityje;

2.       Ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacija;

3.       Puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais, jų tėvais;

Dokumentai, kurie turi būti pateikti: 1.      Prašymas leisti dalyvauti atrankoje;

2.      Asmens tapatybės patvirtinančio dokumento kopija;

3.      Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

4.      Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija;

5.      Gyvenimo aprašymas.

6.      Rekomendaciją (-as) iš buvusių darboviečių, jei yra galimybė.

Dokumentai priimami kasdien nuo 8.00 iki 16.00 val.

Dokumentų priėmimo pradžia 2021 m. balandžio 14 d., pabaiga 2021 m. balandžio 30 d.

Dokumentai pateikiami adresu Vilniaus lopšelis-darželis „Bitutė“ Paberžės g. 20, arba  siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu paštu:  rastine@bitute.vilnius.lm.lt

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Siūlome: Atlyginimas nuo 1315 iki 1525 Eur neatskaičius mokesčių (priklausomai nuo išsilavinimo ir turimos kvalifikacinės kategorijos).
Adresas: Paberžės g. 20, Vilnius
Skelbimo publikavimo data: 2021-04-14
Skelbimas galioja iki: 2021-04-30
Kontaktinė informacija: Dokumentus su nuoroda „Dėl ikimokyklinio ugdymo mokytojo darbo“ siųsti el. paštu: rastine@bitute.vilnius.lm.lt
Skip to content