Laisvos darbo vietos

Konkursą skelbia: Vilniaus lopšelis-darželis „Bitutė“, (savivaldybės biudžetinė įstaiga), Paberžės g.20, 07145 Vilnius, tel.: (8 5)  246 3303, (8 5)  246 3171; . Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190031797.

Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigoms užimti (1 etatas) Pareigybės lygis – A (A2).

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pobūdis:

Direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams veiklą reglamentuoja Vilniaus lopšelio-darželio „Bitutė“ nuostatai, direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pareigybės aprašas, vidaus darbo tvarkos taisyklės, pareigų pasiskirstymas.

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams:

– organizuoja ūkio ir aptarnaujančio personalo veiklą ir kontrolę;
– rūpinasi darbuotojų sauga ir sveikata;
– tvarko viešųjų pirkimų dokumentus ir vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkciją;
– atsako už įstaigos priešgaisrinę ir civilinės saugos būklę, rengia dokumentus, apmokymus darbuotojams;
– vykdo materialinių vertybių būklės priežiūrą, apsaugą ir apskaitą;
– sudaro jam pavaldaus personalo darbo grafikus;
– geba rengti reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus, savarankiškai
– vykdo kitas įstaigos direktoriaus perduotas funkcijas;
– tvarko ūkio dalies dokumentaciją;
– dalyvauja rengiant ir vykdant įvairius projektus;
– kontroliuoja ekonomišką materialinių vertybių naudojimą;
– planuoja ir organizuoja savo veiklą, priima sprendimus;
– analizuoja, sistemina ir vertina ūkio darbų rezultatus.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

– aukštasis išsilavinimas;
– ūkio valdymo ar (ir) organizacinio ar (ir) vadovaujamo darbo patirtis;
– Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, dokumentų valdymą, darbuotojų saugą ir sveikatą, gaisrinę saugą, civilinę saugą, higienos normas bei taisykles, išmanymas;
– pastatų techninės priežiūros pagrindų išmanymas;
– orientavimasis kainų, paslaugų ir prekių rinkoje;
– viešųjų pirkimų organizavimo procedūrų išmanymas;
– puikūs darbo kompiuteriu (Microsoft Office) ir naudojimosi internetu įgūdžiai;
– mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
– gebėti bendradarbiauti, dirbti komandoje;
– savarankiškai planuoti, organizuoti atsakingos srities veiklą;
– sklandžiai taisyklinga lietuvių kalba dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
– mokėti bent vieną užsienio kalbą;

Privalumai:

– panašaus darbo patirtis;
– gaisrinės saugos pažymėjimas;
– darbų saugos pažymėjimas;
– civilinės saugos pažymėjimas;
– turėti vairuotojo pažymėjimą, gebėti vairuoti automobilį, galimybė naudotis asmeniniu transportu;
– rekomendacijos iš buvusių darboviečių;
– kiti privalumai nurodomi pretendento nuožiūra;

Pretendentas privalo pateikti:

– prašymą leisti dalyvauti konkurse;
– asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
– gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
– pretendento anketą, užpildytą pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ir savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedą;
– kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas;
– rekomendaciją (atsiliepimus) iš ankstesnio darbdavio (jeigu tokią turi).

Dokumentų pateikimo būdas:

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį).

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse. Apie dokumentų pateikimą pretendentas praneša tą pačią dieną skambučiu arba elektroniniu laišku (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai teikiami 10 darbo dienų po konkurso paskelbimo (iki 2023-09-06).

Konkursas numatomas: iki 2023-09-29

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia direktorė Sigita Dailydienė, kontaktiniai tel.: (8 5)  246 3171, (8 5)  246 3303 el. paštas info@bitute.vilnius.lm.lt

Skip to content